دانشگاه‌ها و تبعیضی که دامن‌گیر دانشجویان است Reviewed by Momizat on . تنوع قومی هرچند در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است، اما این امر در افغانستان باعث بحران­های مداوم، شکاف عمیق و جنگ­های خانمان بر اندازی شده است. همواره ایجاد ح تنوع قومی هرچند در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است، اما این امر در افغانستان باعث بحران­های مداوم، شکاف عمیق و جنگ­های خانمان بر اندازی شده است. همواره ایجاد ح Rating: 0

دانشگاه‌ها و تبعیضی که دامن‌گیر دانشجویان است

تنوع قومی هرچند در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است، اما این امر در افغانستان باعث بحران­های مداوم، شکاف عمیق و جنگ­های خانمان بر اندازی شده است.n00101394-t

همواره ایجاد حکومت و آوردن دموکراسی نیز به نوعی از کانال مساییل قومی گذشته است.

اما تجربه دیگر کشورها نشان داده‌اند که مراکز اموزشی، نهادهای علمی و دانشگاه تنها راه مطمئن ملت سازی است. به ویژه دانشگاه­‌ها که با نگاه علمی بر مساییل قومی و مشکلات از این مسیر پشت پا می‌زنند.

دردناک اینکه در افغانستان، دانشگاه‌ها نیز بجای اینکه مساییل قومی را به گفتگوی علمی بنشینند، به آن کور کورانه دامن می‌زنند.

نتیجه اینکه نه تنها، ملت سازی در دانشگاه‌ها صورت نمی‌گیرد؛ بلکه شکاف‌های قومی و منطقه هم بیشتر می‌شود.

حال پرسش اینجاست، آیا یک جوان پس از فراغت از دانشگاه قومی‌تر و بیشتر منطقه‌ای فکر می‌کند؟

چرا این مشکلات در دانشگاه‌­های افغانستان وجود دارد؟

چه گونه می‌توان از سد قومی فکر کردن عبور کرد و به ملت سازی اندیشید؟

این بحث را با مهمان‌های برنامه  دانشجو به بحث و بررسی می‌گیریم:

 © 2014 Powered By Radio Mardom